สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายบุรินทร์  พิมพล
2. เด็กหญิงสุภัตรา   นันทชาด
 
1. นางสาวกฤษณา  วงศ์คำจันทร์
2. นางสาวธัญญรัตน์  อัฐิปา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรพินธ์  เหล็กหลุ่ม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กำหัวเรือ
3. เด็กหญิงสุทธิดาภรณ์  ทุมรินทร์
 
1. นางวราภรณ์  มาตามูล
2. นางวัชราภรณ์  จำปาสุข
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญสุดา  รักษาภักดี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ตะชา
3. เด็กหญิงพิมลดา  บุญสุข
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พรมเทศน์
5. เด็กหญิงสกาวรรณ  เกี้ยวไธสง
6. เด็กหญิงอาทิตยา   ปนัดสาโก
 
1. นางพิณพิมล  มะโนสา
2. นางวราภรณ์  มาตามูล
3. นางอมร  บัวบาน
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  ปัสสาวัน
2. เด็กชายวิทยา  เจนไธสง
 
1. นายอนุราช  ลิลากูด